Afwijkingen financieel

Te verwachten financiële afwijkingen programma's

Binnen de afzonderlijke programma's is in het voorgaande inzicht gegeven in de momenteel bekende financiële afwijkingen. Daarnaast wordt bij deze bestuursrapportage gebruik gemaakt van de mogelijkheden om binnen enkele reserves aanwezige middelen in te zetten voor het voteren van investeringskredieten en voor het omzetten van investeringsmiddelen in exploitatiegelden.

Op basis van wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hebben we een tweetal projecten binnen Wijkontwikkeling (Herinrichting Openbare Ruimte Linie-Doornbos en Herontwikkeling Openbare Ruimte Driesprong) per 1-1-2017 geactiveerd.

Het BBV schrijft voor dat investeringen niet meer in 1 keer afgeschreven mogen worden. Bovenstaande 2 projecten van Wijkontwikkeling betreffen investeringen die we tot 1-1-2017 via de exploitatie in 1 keer afgeschreven hebben. Vanaf 1-1-2017 dienen we de projecten te activeren en in de komende jaren af te schrijven.
De actie die nog resteert is de kredietvotering van Herinrichting Openbare Ruimte Linie-Doornbos en Herinrichting Openbare Ruimte Driesprong.

Het voorstel is om de gemeenteraad krediet te laten voteren voor Herinrichting Openbare Ruimte Linie-Doornbos van € 1.364.611 en Raad krediet te laten voteren voor Herinrichting Openbare Ruimte Driesprong € 2.686.169 (€ 1.403.000 Reserve Wijkontwikkeling en € 1.283.169 Bijdragen derden (woningcorporatie). De kapitaallasten voor beide kredieten worden gedekt uit de meerjareninvesteringsreserve (MIR). Daarbij stellen we tevens voor om de beschikbare middelen vanuit de Reserve Wijkontwikkeling (ad € 2.767.611) te storten in de Investeringsreserve.