Begrotingswijzigingen

Begrotingswijziging

Aanpassingen van de begroting hebben betrekking op de hieronder benoemde besluiten.  
Met ingang van 1 februari 2018 worden aan de Raad voorgelegde besluiten die een begrotingswijziging tot gevolg hebben, altijd vergezeld met een beslispunt met daarin de voorgestelde begrotingswijziging. Bij de nieuwe werkwijze is tevens afgesproken om de technische wijzigingen mee te laten lopen met de bestuursrapportagemomenten. In de financiële paragraaf treft u de bijbehorende cijfers aan en voor de volledigheid ziet u ook daar een korte toelichting per wijziging.

In de financiële paragraaf treft u de volgende begrotingswijzigingen aan:
1) De technische aanpassing van de budgetten voor bijdragen BWB als gevolg van de vernieuwing BBV en verbeterde informatie verbonden partijen;
2) Betreft een administratieve omhanging binnen Key2F van een grootboeknummer van Veiligheid naar het Sociaal Domein;
3) Per 1 januari 2017 is het Groenfonds opgeheven. De doelen op dit terrein blijven hetzelfde, maar het groenfonds wordt technisch anders verwerkt. Door het opheffen van het Groenfonds kan in de exploitatie de post integratieprojecten groen vervallen. Deze was voor het Groenfonds. Derhalve kunnen de baten en de lasten afgeraamd worden;
4) Per beschikking van 25 januari 2018 is een subsidie toegekend van € 144.160 voor mensgerichte maatregelen Breda. De begroting wordt nu aan dit beschikkingsbedrag aangepast;
5) Een op basis van een eerdere begrotingswijzigingsronde ingebrachte wijziging blijkt na controle niet juist te zijn uitgevoerd. Via deze wijziging wordt dit alsnog gecorrigeerd.
6) Vanuit het project Fitte Financiën is onderzocht of de interne factuurstroom kan worden beperkt. Dit heeft ertoe geleid dat de interne verrekening van kosten van het Verkeersbordendepot komt te vervallen;
7) College omslag 45215 toekenning subsidie inzake Innovatie aanpakken VNG. In het kader van Innovatieve Aanpakken VNG is een intentieverklaring getekend door de Gemeente Breda, voor het stimuleren tot energiebesparing heeft de VNG procesgelden beschikbaar gesteld. De Gemeente Etten-Leur is ambassadeur regionale allianties energiebesparing voor de Regio West-Brabant, voor fase 2 van de Innovatieve Aanpakken is via de Gemeente Etten-Leur een bedrag toegekend aan de Gemeente Breda van € 22.246, met de werkelijke bijdrage wordt de begroting 2018 nu verhoogd.
8) BBV-2017-1330 Voor de community Claudius Prinsenlaan is een subsidie beschikbaar gekomen in 2017.  Het restant bedrag wordt nu conform besluit BBV 2017-1330 beschikt in 2018;
9) Bij het opstellen van de begroting 2018 is er bij het bepalen van het aantal onrendabele uren abusievelijk van een verkeerd aantal uitgegaan voor het product Riolering, met deze wijziging wordt dit hersteld;
10) Als gevolg van een wijziging in het financieel beleid worden investeringen kleiner dan € 50.000 niet meer geactiveerd.  Als gevolg hiervan vindt er een verschuiving van de lasten plaats;
11) BBV 2018-1437 inzake de verbouwing Mezz heeft u in de raad van 15 maart jl. een krediet beschikbaar gesteld.  Onderdeel van dit besluit was om € 450.000 vanuit de Algemene reserve te storten in de investeringsreserve. Dit wordt met deze wijziging doorgevoerd in de Begroting 2018;
12) De BNG heeft haar dividend over 2017 hoger vastgesteld dan was opgenomen in de begroting.

Op de financiële paragraaf ziet u dat bovengenoemde wijzigingen allemaal budgettair neutraal verlopen en dat er derhalve geen aanvullende dekking noodzakelijk is.